مرکزپروژه ها و مقالات دانشجویی نوین داک

مرکزپروژه ها

دانلود الگوها و راهکارهای طراحی مسکن امروزی (معاصر) یزد با رویکرد معماری بومی

الگوها و راهکارهای طراحی مسکن امروزی (معاصر) یزد با رویکرد معماری بومی

الگوها و راهکار های طراحی مسکن امروزی (معاصر) یزد با رویکرد معماری بومی در قالب pdf در 125 صفحه

دانلود الگوها و راهکارهای طراحی مسکن امروزی (معاصر) یزد با رویکرد معماری بومی

یزد معماری بومی یزد طراحی مسکن یزد با رویکرد بومی
دسته بندی معماری
فرمت فایل pdf
حجم فایل 4417 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 125

الگوها و راهکار های طراحی مسکن امروزی (معاصر) یزد با رویکرد معماری بومی در قالب pdf در 125 صفحه

یکی از موارد مهم شکل دهنده هر معماری، تکنیک یا فرایند ساخت آن است. متأسفانه علیرغم پیشرفت دانش و توان مهندسی و تکنولوژی ساخت، هیچ کدام نتوانسته است در بالا بردن کیفیت فضاها و ارزش های معماری متناسب با زندگی انسان معاصر کمک شایانی کند؛ به گونه ای که فضاهای معماری امروز به فضاهایی تک بعدی و فاقد معنا تبدیل شده و کیفیت یکسانی پیدا کرده اند. علاوه بر این، تکنولوژی موجب شده، (برخلاف تقاوت های فرهنگی، اقلیمی، بومی که در محیط موجود می باشد)، بناها در نقاط مختلف کشور یکسان شده و آنچنان تفاوتی با هم نداشته باشند. این موضوع، موجب تقلیل کیفیت فضاها گشته و باعث شده هویت فضاها از بین برود.

بنابراین با رجوع به تکنیک ها و روش های ساخت که با توجه به جزئیات، مصالح و همچنین همنشینی آنها و ترکیب مناسب اجزاء بدست می آید می توان به سمت کیفیت مطلوب در معماری معاصر پیش رفت، بدین منظور در این پروژه با یک مطالعه اکتشافی، پتانسیل های تکنولوژی های بومی بررسی گشته و با مطالعه میدانی تأثیر آنها به صورت مصداقی و عینی در نمونه های معاصر یزد مورد بررسی قرار گرفت از این طریق احکام طراحی استخراج گردیده و در طراحی مورد استفاده قرار گرفت.

این پروژه با توجه به آنکه تکنولوژی را یکی از عناصر اصلی کیفیت دهی به فضاها می داند در صدد است که با شناخت پتانسیل های معماری بومی که در تکنولوژی های بومی نهفته، با دستاویز قرار دادن موضوع مسکن، در جهت ارائه راهکارهایی به منظور طراحی فضایی با کیفیت و هویت تلاش کند. لذا این تحقیق می تواند آغازگر نگاهی به معماری بومی باشد، که تسری این امر را می توان در طرح های توسعه روستایی، حوزه آموزش معماری، همچنین محیط های مختلف از جمله فضای آموزشی، اداری، مسکونی و.. دید.

 

فهرست مطالب

 ۱- ۱مقدمه

۲ - ۱ طرح مسئله و ضرورت آن

۳ - ۱ پیشینه تحقیق

۴ - ۱ پرسش تحقیق

۵ - ۱ فرضیه تحقیق

۶ - ۱ هدف تحقیق

۷ - ۱ روش تحقیق

  فصل دوم: بومگرایی و معماری بومی 

۱ - ۲ مینی بوم گرایی

۱ - ۱ - ۱ - ۲ ریشه شناسی واژه بوم

۳ - ۱ - ۱ - ۲ تعریف بوم

۲ - ۱ - ۲ دانش بومی و اهمیت آن

۱ - ۲ -۳ هویت بومی و بومی گرایی

۲ - ۳ معماری بومی

۱ - ۲ - ۲ رویکردهای معماری بومی

۱ - ۱ - ۲ - ۳ معماری بومی و زمینه گرایی

۲ - ۱ - ۳ - ۲ معماری بومی و مردم گرایی

۳ - ۱ - ۲ - ۲ معماری بوتی و طبیعت گرایی

۲ - ۳ - ۲ عوامل موثر در شکل گیری معماری بومی

۳ - ۴ - ۲ جوهره های شکل گیری معماری بومی

۴ - ۲ - ۲ مزیت ها و ویژگی های معماری بومی

۳ - ۲ معماری بومی در زمانه اکنون

۱ - ۳ - ۲ بومی گرایی در قرن ۲۱

۲ - ۳ - ۲ معرفی چند نمونه خارجی

۱ - ۲ - ۳ - ۲ طراحی مقابل عناصر

۲ - ۳ - ۳ - ۲ بیشه ای برای یک شیفته مه

۳ - ۲ - ۳ - ۲ خانه ای برای تعطیلات در مصر

۴ - ۴ - ۲ - ۲ معماری بومی در ایران

جمع بندی

فصل سوم: شناخت تکنولوژی بومی 

۱ - ۳ تکنولوژی چیست؟

۱ - ۱ - ۳ واژه شناسی تکنولوژی

۱ - ۳ -۲ تعریف تکنولوژی

۱ - ۳ -۳ رویکردهای تکنولوژی

۱ - ۳ - ۱ - ۳ رویکرد ابزاری

۲ - ۳ - ۱ -۳ رویکرد غیرابزاری

۲ - ۳ جایگاه تکنولوژی در معماری

۱ - ۲ - ۳ تکنولوژی و کالبد یتا

۲ - ۲ - ۳ تکنولوژی و محیط زیست

۳ - ۲ - ۳ تکنولوژی، اجتماع و فرهنگ:

۴ - ۲ - ۳ تکنولوژی و اقتصاد

۱ - ۴ - ۲ - ۳ تأثیر تکنولوژی در معماری معاصر

 ۳ - ۲ تکنولوژی و بوم

۱ - ۳ - ۳ تکنولوژی، نقص ها و کمبودها

۲ - ۳ - ۳ تکنولوژی بومی

۴ - ۳ پتانسیلهای تکنولوژی های بومی

۱ - ۴ - ۳ شناخت پتانسیلهای تکنولوژی بومی در حوزه کالبدی 

۲ - ۴ - ۳شناخت پتانسیلهای تکنولوژی بومی در حوزه زیست - محیطی

۳ - ۴ - ۳ شناخت پتانسیلهای تکنولوژی بومی در حوزه اجتماعی - فرهنگی

۴ - ۴ - ۳ - شناخت پتانسیلهای تکنولوژی بومی در حوزه اقتصادی 

جمع بندی

فصل چهارم: تکنولوژی بومی و کیفیت فضا

۱ - ۴ مصداق اول (کانون اندیشه و خرد ایران زمین)

۱ - ۱ - ۴ معرفی

۲ - ۱ - ۴ تایر تکنولوژی بومی در کیفیت بخشی به فضا در این بنا

۲ - ۴ مصداق دوم (خانه صاحب مسجد عسگریه)

۱ - ۲ - ۴ معرفی

۲ - ۲ - ۴ تأثیر تکنولوژی بومی در کیفیت بخشی به فضا در این بنا

 - ۴ مصداق سوم: (هتل باغ مشیرالممالک)

۱ - ۴ - ۴ معرفی

۲ - ۳ - ۴ تاثیر تکنولوژی بومی در کیفیت بخشی به فضا در این بنا

۴ - ۴ مصداق چهارم (خانه دکتر حسین مهدوی پور)

۱ - ۴ - ۴ معرفی

۲ - ۴ - ۴ تاثیر تکنولوژی بومی در کیفیت بخشی به فضا در این بنا

۵ - ۴ مصداق پنجم (خانه دکتر سید مصطفی نشانی پور)

۱ - ۵ - ۴ معرفی

۲ - ۵ - ۴ تاثیر تکنولوژی بومی در کیفیت بخشی به فضا در این بنا

۶ - ۴ مصداق ششم (خانه دکتر محمدحسین آیت اللهی)

معرفی

۲ - ۶ - ۴ تاثیر تکنولوژی بومی در کیفیت بخشی به قضا در این بنا

۷ - ۴ مصداق ششم(خانه دکتر کاظم مندگاری)

۱ - ۷ - ۲ معرفی

۲ - ۷ - ۴ تاثیر تکنولوژی بومی در کیفیت بخشی به فضا در این بنا

۸ - ۴ جمع بندی

۹ - ۴ احکام و اصول طراحی

فصل پنجم: معرفی موضوع و روند طراحی ها معرفی موضوع طراحی

۲ - ۵ سیر شکل گیری موضوع طراحی

۱ - ۲ - ۵ منزل اول -۲ - ۳ منزل دوم

۳ - ۲ - ۵ منزل سوم

۴ - ۲ - ۵ منزل چهارم

۵ - ۲ - ۵ منزل پنجم

۲ - ۵ فرایند طراحی

۴ - ۵ طراحی چند نمونه مسکن

۴ - ۵ -۱ معرفی نمونه اول

۲ - ۴ - ۵ معرفی نمونه دوم

۳ - ۴ - ۵ معرفی نمونه سوم

منابع و ماخذ

پیوست

 

 

دانلود الگوها و راهکارهای طراحی مسکن امروزی (معاصر) یزد با رویکرد معماری بومی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
حمیدرضا فرهنگ

پروژه سیلیسم دی اکسید .

پروژه سیلیسم دی اکسید

پروژه سیلیسم دی اکسید


مشخصات فایل

تعداد صفحات 91
حجم 334 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی شیمی


توضیحات کامل

سیلیسم دی اکسید

 

فهرست  مطالب
چکیده    1
فصل اول کلیات تحقیق
1-1- مقدمه    3
1-2- تعریف    4
1-3- تاریخچه    5
1-4- سیلیس در زبان های دیگر    5
1-5- مشخصات فیزیکی سیلیس    6
1-6- ساختار اتمی سیلیس    6
1-7- پیکربندی سیلیس    7
1-8- ویژگی‌های سیلیس    8
1-8-1- فیزیکی    8
1-8-2- شیمیایی    9
1-9- شکل‌های سیلیس در طبیعت    9
1-9-1- کوارتز    9
1-9-2- ماسه و ماسه‌سنگ    9
1-9-3- فلینت    10
1-9-4- ایزوتوپ‌های سیلیسیم    10
1-10- تقسیم بندی انواع سیلیس بر اساس درصد SiO2    11
1-10-1- سیلیس درجه ممتاز:    11
1-10-2- سیلیس درجه 1    11
1-10-3- سیلیس درجه 2    11
1-10-4- سیلیس درجه 3    11
1-11- فاز ها و اشکال سیلیس    12
1-12- تحولات فازی سیلیس    13
1-13- نکات مهم در بررسی تحولات فازی سیلیس    16
1-14- تبدیل اشکال سیلیس    17
1-15- خصوصیات شیمیایی سیلیس    18
1-16- استانداردهای سیلیس    19
1-17- تأثیرات زیست محیطی    22
1-17-1- منابع آلودگی    22
1-18- شرایط تشکیل وژنز سیلیس    23
1-19- زمین شناسی    24
1-20- روشهای متداول فرآوری    25
1-21- روش‌های عمده استخراج    26
1-22- صنایع مصرف کننده سیلیس در ایران    26
فصل دوم: کاربردی های سیلیس
2-1- مقدمه    28
2-2- لعاب    28
2-3- سرامیک    29
2-4- ریخته گری و نسوز    29
2-5- کاربرد سیلیس در صنایع    29
2-6- سیلیس و خوراکی ها و نوشیدنی ها    30
2-7- سیلیس و انرژی    31
2-8- سیلیس و صنعت خودروسازی    32
2-9- سیلیس و ورزش    33
2-10- سیلیس در مواد پر کننده    35
2-11- سیلیس و ساختمان های مدرن    35
2-12- نما سازی    36
2-13- بلوک سازی    36
2-14- پشم شیشه    36
2-15- تولید انواع کفپوش    37
2-16- کاربرد سیلیس درخاک    37
2-17- سیلیس در ریخته‌گری و نسوز    38
2-18- سیلیس در صنایع سرامیک    39
2-19- سیلیس در فیلتر های شنی جهت صنعت تصفیه مایعات    39
2-20- سیلیس برای سندبلاست    40
2-21- استفاده از سیلیس شالیزارهای برنج    41
2-22- سیلیس در خمیردندان    43
2-23- سیلیس جهت زمین چمن    43
2-24- سیلیس در ورزش    43
2-25- دلایل پر مصرف بودن سیلیسیوم در صنعت برق    44
فصل سوم تأثیر ماسه سیلیسی در بهبود عملکرد لایه های روسازی
3-1- مقدمه    49
3-2- نحوه تعیین درصد ماسه سیلیس    49
فصل چهارم تفاوت های سیلیس
4-1- تفاوت بینسیلیسو کوارتز    69
4-1-1- سیلیس    69
4-1-2- کوارتز    70
4-2- تفاوت بین سیلیس آمورف و بلوری    70
4-3- تفاوت سیلیس کلوئیدی با سیلیس گازی    71
فصل پنجم نتیجه گیری
5-1- نتیجه گیری    78
منابع    79


 
چکیده
اکسید سیلیسیم (SiO2) یا سیلیس ترکیبی شیمیایی است که به صورت خالص و یا به صورت ترکیب در کانی های سیلیکاته در مجموع 90 درصد پوسته جامد زمین را تشکیل می دهند.
نام سیلیس Silicon از واژه لاتین (Silicis) به معنی (flint ) سنگ سخت، سنگ آتش زنه یا سنگ چخماق گرفته شده است. سیلیس به عنوان دومین عنصر فراوان در پوسته زمین با فراوانی 25% می باشد.
سیلیس غیرفلزی است سخت به رنگ بیرنگ تا سفید رنگ و یا خاکستری تیره با نماد Si، عدد اتمی 14، وزن اتمی 085/28، وزن مخصوص 33/2 گرم بر سانتی متر مکعب، سختی7 در مقیاس موس، رنگه خاکه سفید، فاقد کلیواژ، نقطه جوش 2355 درجه سانتیگراد درجه سانتی گراد و نقطه ذوب 1410 درجه سانتی گراد.
سیلیس جزء اصلی ماسه سنگ و ماسه سیلیسی، کوارتز و کوارتزیت، بلور کریستال، تریپلی و نواکولیت، سیلیس مصنوعی و سیلیکون شیمیایی، کانی های رسی، گرانیت، سنگ چماق و دیاتومیت می باشد.
ماده معدنی سیلیس جهت تأمین نیازهای صنعتی کشور می بایست از علوم نظری، علوم مهندسی و تکنولوژیهای مختلف بخصوص تکنولوژی فرآوری بهره گیرد.
 به طور کلی موارد مصرف سیلیس SiO2 عبارت است از:
شیشه سازی، چینی سازی، تولید فروسیلیس، سرامیک سازی، تولید آجر ماسه آهکی، ریخته گری، تولید سیلیکات سدیم، تولید دیگر مواد سیلیسی، به عنوان نیمه هادی در صنعت الکترونیک و تولید پشم شیشه.
مقادیر قابل توجهی ازماسه سنگ خرد شده به عنوان مصالح ساختمانی بکار می رود.
سیلیس مصرفی در هر یک از این صنایع باید کیفیت خاصی داشته باشد.
 

 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
حمیدرضا فرهنگ

پرسشنامه الگوهای ارتباطی زوجین کریستنسن و سولاوای CPQ با روایی و پایایی.

پرسشنامه الگوهای ارتباطی زوجین کریستنسن و سولاوای CPQ با روایی و پایایی

دانلود پرسشنامه الگوهای ارتباطی زوجین کریستنسن و سولاوای CPQ با روایی و پایایی


مشخصات فایل

تعداد صفحات 5
حجم 14 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی docx
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی


توضیحات کامل

پرسشنامه الگوهای ارتباطی زوجین کریستنسن و سولاوای CPQ با روایی و پایایی

 

پرسشنامه الگوهای ارتباطی CPQ

پرسشنامه الگوهای ارتباطی در سال 1984 توسط کریستنسن  و سالاوی  ساخته شد. این پرسشنامه از 35 سوال تشکیل شده است. پاسخها در یک مقیاس 9 درجه ای لیکرت از 1 ( غیر ممکن است ) تا 9 ( خیلی امکان دارد) درجه بندی شده و رفتارهای زوجین را در سه مرحله تعارض زناشویی برآورد میکند. این سه مرحله 1- زمانی که در روابط زوجین مشکل ایجاد میشود، 2- درباره مشکل ارتباطی بحث میکنند، و 3- بعد از بحث در مورد مشکل ارتباطی، را در بر میگیرد. هر کدام از این مراحل از سؤالاتی تشکیل شده است که در مجموع سه نوع رابطه کلی موجود بین زوجین را در بر می گیرد: ارتباط سازنده متقابل، ارتباط توقع / کناره گیری (شامل توقع مرد / کناره گیری زن و توقع زن / کناره گیری مرد) و ارتباط اجتنابی متقابل.

 

 

 

 


اعتبار و روایی آزمون الگوهای ارتباطی

کریستنسن و هیوی  ( 1990 ) و هیوی و همکارانش ( 1993 به نقل از شرفی، 1382) پایایی خرده مقیاس های این پرسشنامه را با روش آلفای کرونباخ از 50/0 تا 78/0 گزارش نموده اند.در ایران نیز عبادت پور (1379) پرسشنامه فوق را هنجاریابی کرده و به منظور برآورد روایی پرسشنامه، همبستگی بین مقیاس های این پرسشنامه و پرسشنامه رضایت زناشویی را محاسبه کرده است. ضرایب همبستگی به دست آمده برای سه خرده مقیاس ارتباط سازنده متقابل، ارتباط اجتناب متقابل و ارتباط توقع / کناره گیری به ترتیب عبارت از 58/0، 58/0، و 35/0 است که همگی در سطح آلفای 01/0 معنی دار بودند. برای تعیین پایایی پرسشنامه، همبستگی درونی در مورد خرده مقیاس های این پرسشنامه محاسبه گردیده و ارقام بدست آمده به ترتیب عبارت بودند از: سازنده متقابل 50/0، اجتنابی متقابل 51/0، مرد متوقع / زن کناره گیر 53/0 و زن متوقع / مرد کناره گیر 55/0.


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
حمیدرضا فرهنگ

دانلود ترجمه مقاله (2017) Revisiting customers perception of service quality in fast food restaurants

دانلود ترجمه مقاله (2017) Revisiting customers perception of service quality in fast food restaurants

رستوران فست فود رضایت مشتری Customer satisfaction Consumer service marketing behavioral Marketing strategy

دانلود دانلود ترجمه مقاله (2017) Revisiting customers perception of service quality in fast food restaurants

رستوران 
فست فود
رضایت مشتری
Customer satisfaction
Consumer service marketing behavioral 
Marketing strategy
دسته بندی مدیریت
فرمت فایل docx
حجم فایل 622 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 24

 

نویسندگان: آیدین نمین

کلمات کلیدی : Fast food retailing -Customer satisfaction -Consumer service marketing behavioral- intentions- Marketing strategy

 

 

ABSTRACT

 

This research is an extension to previous work in fast food restaurant marketing. The population of this research consists of actual fast food restaurant customers. Following the literature, data are analyzed using Confirmatory Factor Analysis, Structural Equation Modeling, and Path Analysis. Findings of this work identify factors impacting customer satisfaction, as well as dimensions of service quality and their rankings in the fast food restaurant context. Results indicate that there is no direct way of increasing behavioral intentions through improving service quality for fast food restaurants. Rather, behavioral intentions can be improved through customer satisfaction as an intermediary. Further, this work finds evidence that customer satisfaction can be improved through service quality, food quality, and price-value ratio, which in turn would pave an indirect path toward improvement in behavioral intentions in this industry. Results of this research shed light on prioritizing managers’ focus and resource allocation for customer satisfaction and different dimensions of service quality and can be used by fast food restaurant managers to set guidelines and strategies in providing better service to their    customers

 

 

1. Introduction
Providing high quality service to customers is one of the most important challenges every organization faces. No firm can survive unless it can attract and keep a sufficient number of satisfied customers. Successful performance of firms depends on creation of distinctive value in services they offer in an effective way for customers. This has made the perceived product quality become one of the most important competitive factors in the market. Customer satisfaction, in general, is one of the most important factors in determining an organization's success and increased efficiency. This paper uses the definition of customer satisfaction offered by the SERVPERF instrument (Cronin and Taylor, 1992): customer performance perceptions and performance importance which measure service quality. The SERVPERF instrument is developed based on the SERVQUAL instrument by Parasuraman et al. (1985, 1988) in which service quality is measured as the gap between perceptions and expectations. SERVQUAL suggests that a positive gap would indicate satisfaction, while a negative one would indicate dissatisfaction. In this research, as is common in the fast food restaurant literature, customer satisfaction is measured with the SERVPERF instrument and is sourced from food quality, service quality, and price-value ratio. A detailed discussion of variable choices and their root in the literature is provided in the paper. According to Kotler and Armstrong (1995), marketers always look for ways to create value and .satisfaction for their customers, which is an evidence for the importance of customer satisfaction

 

چکیده

این تحقیق، ادامه تحقیق قبلی ودرباره بازار رستورانهای فست فود/غذای اماده است. جمعیت این تحقیق شامل مشتریان واقعی رستورانهای غذای اماده است. طبق این تحقیق، داده ها با استفاده از عوامل تحلیلی مورد تایید، رابطه بنیادی مدلسازی و مسیر ازمایش انالیز میشوند. یافته های این تحقیق، عوامل تاثیر گذار بر رضایت مشتری و اهمیت کیفیت خدمات و درجه بندی انها در رستورانها را شناسایی میکند. نتایج نشان میدهد که هیچ مسیر مستقیمی در افزایش اهداف رفتاری ودر بهبود کیفیت خدمات برای رستورانها وجود ندارد. نسبتا اهداف رفتاری میتواند بعنوان میانجی رضایت مشتری را بهبود ببخشد. بعلاوه، این تحقیق شواهدی را یافته است که رضایت مشتری میتواند از طریق کیفیت غذا، کیفیت خدمات ومیزان ارزش قیمت که درعوض مسیرهای غیر مستقیم اهداف رفتاری را در این صنعت بهبود میبخشند. نتایج این تحقیق

رهنمودی برای مدیران رستورانها است تا استراتژیهایی را فراهم میکنند تا سرویس دهی بهتری برای مشتریان داشته باشند.

مقدمه

فراهم کردن کیفیت بالای خدمات به مشتریان، یکی از چالشهای مهمی است که هر سازمانی با ان روبرو است. هیچ شرکتی نمیتواند دوام بیاورد مگر اینکه تعداد کافی ازمشتریان را جذب کند وانها را راضی نگه دارد. عملکرد موفق شرکتها بستگی به ایجاد ارزشهای مجزا در خدماتی  است که انها ارائه میدهند. کیفیت محصولات مشاهده شده یکی از عوامل رقابتی در بازار است.

بطور کلی رضایت مشتری یکی از مهمترین عوامل، در تعیین موفقیت سازمان وافزایش بهره وری است. این مقاله از تعریف رضایت مشتری که توسط SERVPERF ارائه شده است، استفاده میکند; مشاهده عملکرد مشتری و اهمیت عملکرد ان است که میزان کیفیت خدمات را اندازه گیری میکنند. ابزار  SERVPERF براساس ابزار SERVQUAL وبوسیله پاراشورمن و همکارانش توسعه یافته است که کیفیت خدمات بعنوان شکاف/ فاصله بین مشاهدات و انتظارات محسوب میشود. SERVQUAL اشاره دارد که شکاف مثبت، رضایت را نشان میدهد ، درحالیکه شکاف منفی نارضایتی را نشان میدهد. در این تحقیق برای ارزیابی کیفیت غذا و خدمات میزان قیمت از ابزار SERVPERF استفاده شده است. جزییات بحث و انتخاب متغیرها و اصول انها در تحقیق، در این مقاله ارائه داده شده است. براساس کوتلر و ارمسترانگ، بازارها همیشه در جستجوی روشهایی هستند که رضایت را برای مشتریان ایجاد کنند که مدرکی برای اهمیت رضایت مشتری است.

 

 

فایل ترجمه شده ورد 24 صفحه 

 فایل اصلی لاتین و فایل ترجمه شده  به شما عزیزان ارائه میگردد...

 

دانلود دانلود ترجمه مقاله (2017) Revisiting customers perception of service quality in fast food restaurants

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
حمیدرضا فرهنگ

دانلود فایل تحقیق تفنگ 106 میلیمتری

دانلود فایل تحقیق تفنگ 106 میلیمتری

مشخصات تفنگ 106 میلیمتری مأموریت تفنگ 106میلیمتری مختصات فنی تفنگ106میلیمتری مقدورات تفنگ 106 میلیمتری محدودیتهای تفنگ 106 میلیمتری

دانلود دانلود فایل تحقیق تفنگ 106 میلیمتری

مشخصات تفنگ 106 میلیمتری
مأموریت تفنگ 106میلیمتری
مختصات فنی تفنگ 106میلیمتری
مقدورات تفنگ 106 میلیمتری
محدودیتهای تفنگ 106 میلیمتری
دسته بندی علوم نظامی
فرمت فایل docx
حجم فایل 93 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 7

 

فهرست مطالب 

 

مشخصات تفنگ 106 میلیمتری

مأموریت تفنگ 106میلیمتری

مختصات فنی تفنگ106میلیمتری

مقدورات تفنگ 106 میلیمتری

محدودیتهای تفنگ 106 میلیمتری

انواع مهمات تفنگ 106 میلیمتری

نکات مهم و ضروری جهت نگهداری و حمل و نقل

 

  مشخصات تفنگ 106 میلیمتری

این جنگ افزار ساخت سازمان صنایع دفاع جمهوری اسلامی ایران است.تفنگ 106 میلیمتری جنگ افزاریست سنگین ، ضد زره ،اجتماعی ، ته پر ( گلوله از انتها وارد خزانه لوله می شود) و بدون عقب نشینی که با مهمات نوع آماده تغذیه شده و لوله آن با هوا خنک میشود. دستگاه چکاننده آن ضربتی و همچنین دارای ماشه کمکی به صورت ترقه کش می باشد. تفنگ 106 میلیمتری توانایی شلیک تیر به صورت مستقیم ومنحنی (با استفاده از زاویه یاب) را دارد. این سلاح توسط سه پایه استانداردM79 روی زمین و خودروهای سبک ( جیپ) مستقر می گردد.

 

مأموریت تفنگ 106میلیمتری

1- ماموریت اصلی تفنگ 106 میلیمتری بر علیه ادوات زرهی (تانک ، نفربرها و خودروهای) دشمن است.

2- ماموریت فرعی آن بر علیه تجمع نفرات و سنگرهای بتونی، مخازن و تاسیسات دشمن می باشد.

 

ماموریت تاکتیکی در آفند: پشتبانی عمومی یگان ها

ماموریت تاکتیکی در پدافند: تامین پدافند ضد زره وشرکت درآخرین آتش های حفاظتی

 

فایل ورد 8 صفحه

 

دانلود دانلود فایل تحقیق تفنگ 106 میلیمتری

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
حمیدرضا فرهنگ

دانلود تحقیق بدمینتون - word

تحقیق بدمینتون - word

بدمینتون تاریخچه بدمینتون بدمینتون قانونمند یک بازی ساده اما جذاب آسیا و بدمینتون نحوه بازی بدمینتون بدمینتون دونفره مردان مقررات بازی بدمینتون زمین بازی بدمینتون فضای بالای زمین پس زمینه و نورپردازی راکت بدمینتون قرعه کشی توپ بدمینتون امتیاز گیم ها در بدمینتون سرویس در بدمینتون بازی های دو نفره بدمینتون اشتباهات محوطه سرویس خطاه

دانلود تحقیق بدمینتون - word

بدمینتون
تاریخچه بدمینتون
بدمینتون قانونمند
یک بازی ساده اما جذاب آسیا و بدمینتون
نحوه بازی بدمینتون
بدمینتون دونفره مردان
مقررات بازی بدمینتون
زمین بازی بدمینتون
راکت بدمینتون
توپ بدمینتون
امتیاز گیم ها در بدمینتون
سرویس در بدمینتون
بازی های دو نفره بدمینتون
دسته بندی تربیت بدنی
فرمت فایل doc
حجم فایل 759 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 20

بدمینتون

فایل قابل ویرایش می باشد

آماده چاپ - قالب A4

فرمت : word - ورد

تعداد صفحات : 20

دارای صفحه : بسم الله الرحمن الرحیم

دارای : فهرست

دارای : تصاویر مرتبط

دارای : کادربندی

دارای : صفحه بندی

 

محتوا :

تاریخچه بدمینتون ,

بدمینتون قانونمند ,

یک بازی ساده اما جذاب ,

آسیا و بدمینتون ,

نحوه بازی بدمینتون ,

بدمینتون دونفره مردان ,

مقررات بازی بدمینتون ,

زمین بازی بدمینتون ,

فضای بالای زمین ,

پس زمینه و نورپردازی ,

راکت بدمینتون ,

قرعه کشی ,

توپ بدمینتون ,

امتیاز گیم ها در بدمینتون ,

سرویس در بدمینتون ,

بازی های دو نفره بدمینتون ,

اشتباهات محوطه سرویس ,

خطاهای بازی بدمینتون ,

دانستنیهای بدمینتون ,

تجهیرات مورد نیاز در بازی بدمینتون ,

شاتل یا توپ مخصوص بدمینتون ,

راکت بدمینتون ,

لباس بازی بدمینتون ,

کفش بدمینتون ,

تکنیک های بدمینتون ,

ضربات دو مچه در بدمینتون ,

دانلود تحقیق بدمینتون - word

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
حمیدرضا فرهنگ

دانلود گیاه دارویی بادرنجبویه - word

گیاه دارویی بادرنجبویه - word

طرح جابر بادرنجبویه مشخصات ظاهری تاریخچه بادرنجبویه اسامی دیگر بادرنجبویه زیستگاه طبیعی بادرنجبویه گیاه شناسی بادرنجبویه نیازهای اکولوژیک ترکیبات شیمیایی بادرنجبویه خواص درمانی بادرنجبویه برخی دیگر از خواص بادرنجبویه توصیه بزرگان درباره بادرنجبویه جوشانده یا شربت بادرنجبویه دم کرده بادرنجبویه روغن بادرنجبویه تداخلات دارویی موارد منع مصرف و احتیاط

دانلود گیاه دارویی بادرنجبویه - word

بادرنجبویه مشخصات ظاهری
تاریخچه بادرنجبویه
اسامی دیگر بادرنجبویه
زیستگاه طبیعی بادرنجبویه
گیاه شناسی بادرنجبویه
نیازهای اکولوژیک ترکیبات شیمیایی بادرنجبویه
خواص درمانی بادرنجبویه
برخی دیگر از خواص بادرنجبویه
توصیه بزرگان درباره بادرنجبویه
جوشانده یا شربت بادرنجبویه
دم کرده بادرنجبویه
روغن بادرنجبویه
دسته بندی کشاورزی و زراعت
فرمت فایل doc
حجم فایل 968 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 24

گیاه دارویی بادرنجبویه

طرح جابر

فرمت : ورد - word

فایل قابل ویرایش می باشد

تعداد صفحات : 24

دارای : صفحه عناوین

دارای : صفحه بسم الله الرحمن الرحیم

دارای : صفحه شناسنامه تحقیق

دارای : فهرست

دارای : مقدمه

دارای : چکیده

دارای : نتیجه گیری

دارای:پیشنهادات

دارای : منابع

 

محتوا:

مقدمه,

بادرنجبویه,

مشخصات ظاهری,

تاریخچه بادرنجبویه,

اسامی دیگر بادرنجبویه,

زیستگاه طبیعی بادرنجبویه,

گیاه شناسی بادرنجبویه,

نیازهای اکولوژیک,

ترکیبات شیمیایی بادرنجبویه,

خواص درمانی بادرنجبویه,

برخی دیگر از خواص بادرنجبویه,

توصیه بزرگان درباره بادرنجبویه,

جوشانده یا شربت بادرنجبویه,

دم کرده بادرنجبویه,

روغن بادرنجبویه,

تداخلات دارویی,

موارد منع مصرف و احتیاط,

مضرات بادرنجبویه,

نتیجه گیری,

پیشنهاد,

منابع,

دانلود گیاه دارویی بادرنجبویه - word

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
حمیدرضا فرهنگ

دانلود انواع ماهی های خاویاری و طرز تهیه خاویار آن - word

انواع ماهی های خاویاری و طرز تهیه خاویار آن - word

انواع ماهی های خاویاری و طرز تهیه خاویار آن انواع ماهی های خاویاری فیل ماهی قره برون یا تاس ماهی ایران تاس ماهی روس یا چالباش ماهی خاویاری شیپ ماهی اوزون برون خواص خاویار طرز تهیه و فرآوری خاویار بسته بندی خاویار چگونه مصرف می شود

دانلود انواع ماهی های خاویاری و طرز تهیه خاویار آن - word

انواع ماهی های خاویاری و طرز تهیه خاویار آن
انواع ماهی های خاویاری
فیل ماهی
قره برون یا تاس ماهی ایران
تاس ماهی روس یا چالباش
ماهی خاویاری شیپ
ماهی اوزون برون
خواص خاویار
طرز تهیه و فرآوری خاویار
خاویار چگونه مصرف می شود
دسته بندی آموزشی
فرمت فایل doc
حجم فایل 702 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 10

انواع ماهی های خاویاری و طرز تهیه خاویار آن

فایل قابل ویرایش می باشد

فرمت : word

تعداد صفحات : 10

دارای : صفحه بسم الله الرحمن الرحیم

دارای  : مقدمه

دارای : منبع

دارای : فهرست

دارای : تصاویر مرتبط در متن

 

محتوا 

مقدمه ,

انواع ماهی های خاویاری ,

فیل ماهی ,

قره برون یا تاس ماهی ایران ,

تاس ماهی روس یا چالباش ,

ماهی خاویاری شیپ ,

ماهی اوزون برون ,

خواص خاویار ,

طرز تهیه و فرآوری خاویار ,

بسته بندی ,

خاویار چگونه مصرف می شود ,

منبع ,

 

دانلود انواع ماهی های خاویاری و طرز تهیه خاویار آن - word

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
حمیدرضا فرهنگ

دانلود تفاوت سیاره و ستاره - word

تفاوت سیاره و ستاره - word

تفاوت سیاره و ستاره پاسخ کوتاه پاسخ مفصل تفاوت های عمده ی ستارگان و سیارات تفاوت ستاره و سیاره از نظر فیزیکی آیا جرم مورد نظر چشمک می زند تشخیص منطقه البروج توجه به رنگ مقایسه روشنایی های نسبی رصد اجرام آسمانی منبع

دانلود تفاوت سیاره و ستاره - word

تفاوت سیاره و ستاره
تفاوت های عمده ی ستارگان و سیارات
تفاوت ستاره و سیاره از نظر فیزیکی
آیا جرم مورد نظر چشمک می زند
دسته بندی آموزشی
فرمت فایل doc
حجم فایل 482 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 17

تفاوت سیاره و ستاره 

فایل قابل ویرایش می باشد

فرمت : ورد - word

تعداد صفحات : 17

دارای : صفحه بسم الله الرحمن الرحیم

دارای : فهرست

دارای : تصاویر مرتبط با موضوع برای درک بهتر موضوع

در این تحقیق به این تفاوت به دو صورت کوتاه و مفصل پرداخته شده است

دارای : منبع

 

محتوا 

پاسخ کوتاه ,

پاسخ مفصل ,

تفاوت های عمده ی ستارگان و سیارات ,

تفاوت ستاره و سیاره از نظر فیزیکی ,

آیا جرم مورد نظر چشمک می زند ,

تشخیص منطقه البروج ,

توجه به رنگ ,

مقایسه روشنایی های نسبی ,

رصد اجرام آسمانی ,

منبع ,

دانلود تفاوت سیاره و ستاره - word

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
حمیدرضا فرهنگ

دانلود نقش و چگونگی عمل انواع باله در ماهی ها (به همراه انواع باله ها) - word

نقش و چگونگی عمل انواع باله در ماهی ها (به همراه انواع باله ها) - word

نقش و چگونگی عمل انواع باله در ماهی ها ( به همراه انواع باله ها ) پاسخ کوتاه باله ماهی انواع باله باله سینه ای باله شکمی باله پشتی باله مقعدی باله چربی باله دمی ته تیر و باله چه پسینی پیش راندن وکنترل حرکتی ماهی باله و تولید مثل

دانلود نقش و چگونگی عمل انواع باله در ماهی ها (به همراه انواع باله ها) - word

نقش و چگونگی عمل انواع باله در ماهی ها به همراه انواع باله ها
باله ماهی
انواع باله
باله سینه ای
باله شکمی
باله پشتی
باله چربی
باله دمی
پیش راندن و کنترل حرکتی ماهی
باله و تولید مثل
دسته بندی زیست شناسی
فرمت فایل doc
حجم فایل 246 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 12

نقش و چگونگی عمل انواع باله در ماهی ها ( به همراه انواع باله ها ) 

فایل قابل ویرایش می باشد

فرمت : word

تعداد صفحات : 12

دارای : فهرست

دارای : صفحه بسم الله الرحمن الرحیم

دارای : تصاویر مرتبط با متن

 آماده چاپ

 

محتوا 

پاسخ کوتاه ,

باله ماهی ,

انواع باله ,

باله سینه ای ,

باله شکمی ,

باله پشتی ,

باله مقعدی ,

باله چربی ,

باله دمی ,

ته تیر و باله چه پسینی ,

پیش راندن وکنترل حرکتی ماهی ,

باله و تولید مثل ,

دانلود نقش و چگونگی عمل انواع باله در ماهی ها (به همراه انواع باله ها) - word

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
حمیدرضا فرهنگ